class="post-template-default single single-post postid-217 single-format-standard">

BỘ QUY CHUẨN VIỆT NAM QCVN VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI

QCVN là văn bản pháp quy kỹ thuật quy định về mức giới hạn, yêu cầu tối thiểu, các ngưỡng, các mục bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo sức khỏe con người, bảo vệ môi trường. Do cơ quan có thẩm quyên ban hành dưới văn bản để bắt buộc áp dụng.Danh mục bộ quy chuẩn Việt Nam QCVN về nước thải được liệt kê như sau:

 • QCVN 09:2008/BTNMT            Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm
 • QCVN 10:2008/BTNMT            Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ
 • QCVN 14:2008/BTNMT            Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
 • QCVN 28:2010/BTNMT            Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế 
 • QCVN 29:2010/BTNMT            Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
 • QCVN 38:2011/BTNMT            Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh
 • QCVN 39:2011/BTNMT            Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu
 • QCVN 40:2011/BTNMT            Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (thay thế TCVN 5945:2005)
 • QCVN 01:2015/BTNMT      Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên (thay thế QCVN 01:2008/BTNMT từ ngày 01/06/2015)
 • QCVN 11:2015/BTNMT       Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản (thay thế QCVN 11:2008/BTNMT từ 31/12/2015)
 • QCVN 12:2015/BTNMT      Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy (thay thế QCVN 12:2008/BTNMT từ ngày 01/06/2015)
 • QCVN 13:2015/BTNMT      Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm (thay thế QCVN 13:2008/BTNMT từ ngày 01/06/2015)
 • QCVN 62:2016/BTNMT      Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
 • QCVN 52:2017/BTNMT      Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép
 • QCVN 63:2017/BTNMT      Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn 
 • QCVN 40:2021/BTNMT      Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (dự thảo 201207)
© 2021 UniCompany CO.,LTD. Serviced by Tien Duy. All Rights Reserved.

093 865 5063